چه چیزهایی در این بخش می خوانیم :


o       فهم رفتار

o       تطبیق رفتارهای با اهداف مرتبط با مشتری

o       میزان کردن رفتارها با اهداف مرتبط با کارمندان

o       تفهیم رفتارهای ساده و پیچیده

great behaivior برای ادامه کلیک کنید